Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 26 kwietnia 2017r o godz. 8.20 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji z dnia 21 i 29 marca 2017 r.
  4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wspólnej : Spraw Społecznych, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego oraz Budżetu i Finansów z posiedzenia.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmian w budżecie gminy na 2017 r
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Nowak