bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 30 sierpnia 2017 r o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
Proponowany porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z posiedzeń.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2017-2030,
b) zmian w budżecie gminy na 2017 r
c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia,
d) prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Raków,
e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Raków,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Raków porozumienia o partnerstwie z Gminą Łagów, Gminą Pierzchnica ,Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- Powiatem Kieleckim oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych prowadzących do włączenia społecznego na terenach gmin: Raków, Łagów i Pierzchnica”.
g) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raków,
h) Zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie,
i) statutu sołectwa Bardo,
j) statutu sołectwa Celiny,
k) statutu sołectwa Chańcza,
l) statutu sołectwa Dębno,
m) statutu sołectwa Drogowle,
n) statutu sołectwa Głuchów,
o) statutu sołectwa Głuchów Lasy,
p) statutu sołectwa Jamno,
q) statutu sołectwa Korzenno,
r) statutu sołectwa Koziel,
s) statutu sołectwa Mędrów,
t) statutu sołectwa Nowa Huta,
u) statutu sołectwa Ociesęki,
v) statutu sołectwa Papiernia,
w) statutu sołectwa Pągowiec,
x) statutu sołectwa Pułaczów,
y) statutu sołectwa Radostów,
z) statutu sołectwa Raków,
aa) statutu sołectwa Rakówka
bb) statutu sołectwa Rembów,
cc) statutu sołectwa Smyków,
dd) statutu sołectwa Szumsko,
ee) statutu sołectwa Szumsko –Kolonia
ff) statutu sołectwa Wola Wąkopna
gg) statutu sołectwa Wólka Pokłonna
hh) statutu sołectwa Zalesie,
ii) statutu sołectwa Życiny,
jj) sprzedaży nieruchomości położonej w Rakowie – działka nr 1005,
kk) sprzedaży nieruchomości położonej w Rakowie – działka nr 1006,
ll) Sprzedaży nieruchomości położonej w Ociesękach –działka nr 286/1,
mm) Wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Pągowcu – działki nr 309/1, 309/2.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki