Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków

 
Zmiana  Nr  1  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Raków  zatwierdzonego  Uchwałą  Nr  XXXII/219/2002  Rady  Gminy  Raków  z  dnia  8  października  2002  r.  w  sprawie  uchwalenia  Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków.