Zamówienia publiczne

Dotyczy: postępowania pn. Opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z doposażeniem"

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2017/2018 roku’’

Dotyczy: zamówienia pn. Opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z doposażeniem''

na opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z doposażeniem”

oferty dotyczącej postępowania na: „Przebudowa drogi Głuchów Lasy – Podwale dz. nr ewid. 258 od km 0+000 do km 1+300”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków.””
 
Dotyczy zadania: Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków.

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2017/2018 roku”

Dotyczy: zamówienia pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2017/2018 roku”

złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne Nr sprawy: IPM.D.271.2.2017(informacje – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
 
Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi Głuchów Lasy – Podwale dz. nr ewid. 258 od km 0+000 do km 1+300”