Zamówienia publiczne

Gmina Raków zaprasza do składania ofert na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa wodociągu Bardo”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków.””

dotyczącej postępowania na: „Przebudowa drogi gminnej 369037 T w miejscowości Rembów”

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2017/2018 roku

Przebudowa drogi Głuchów Lasy – Podwale dz. nr ewid. 258 od km 0+000 do km 1+300

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków”

na Opracowanie Analizy efektywności kosztowej dla operacji: „Budowa wodociągu Bardo”.

na realizację zadania Opracowanie Analizy efektywności kosztowej dla operacji: „Budowa wodociągu Bardo”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków

Dotyczy: postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Modernizację oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Rakowie”