bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Dotyczy: zamówienia pn. „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwaniu ich skutków”
 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Modernizację oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Rakowie”.
Rodzaj zamówienia: Usługi

dotyczącej  postępowania na: „Konserwacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków od stycznia 2017 roku do 31.12.2019 roku”

Geodezyjnego podziału działki ewidencyjnej nr 75, położonej w miejscowości Celiny, w gminie Raków, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, w celu nieodpłatnego przejęcia części działki na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kultury i kultury fizycznej.

Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwaniu ich skutków

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentów w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie, Urząd Gminy w Rakowie”

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Konserwacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków w okresie od stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Nowa Huta”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Nowa Huta”

Konserwacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków w okresie od stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki