bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp – informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty 30.000 EURO na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

dotyczące zadania pn.,, Opracowania dokumentacji technicznej w ramach zadania ,,Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Raków”

na złożenia oferty  na dostawę z montażem wiaty przystankowej.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PFN.271.1.2017w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty 30.000 EURO na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, tj.
  1. CZĘŚĆ I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków inkasentów, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców.
  2. CZĘŚĆ II – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Raków.
  3. CZĘŚĆ III – ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

dla zamówieniao wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2017 roku

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwaniu ich skutków

Dotyczy: postępowania pn. Opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z doposażeniem"

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2017/2018 roku’’

Dotyczy: zamówienia pn. Opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z doposażeniem''

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki