bip baner 2017 v2

Uchwały Rady Gminy Raków - 2018 r.

 
 1. UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036
 2. UCHWAŁA NR IV/29/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2019r.
 3. UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży  pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 5. UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Gminy Raków
 6. UCHWAŁA NR IV/33/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 7. UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 8. UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 9. UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 10. UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód  w Kielcach na uchwałę Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Raków z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2017 r."
 11. UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód  w Kielcach na uchwałęNr XLIV/318/2018 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
  gminy Raków na 2018 r."
 1. UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036
 2. UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2019rok
 3. UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2018-2035
 5. UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2018r.
 6. UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2018r.
 7. UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raków.
 8. UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 r.
 9. UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady
  Gminy Raków na 2019 r
 10. UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady
  Gminy Raków na 2019 r
 11. UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
  Raków na 2019 r
 12. UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raków na 2019 r

 1. UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2018-2035
 2. UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2018r.
 3. UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 4. UCHWAŁA NR II/6//2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
 5. UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Chańczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 926/21, stanowiącej własność Gminy Raków.
 6. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pn. "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".
 7. UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raków
 8. UCHWAŁA NR II /10/ 2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Raków, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego.
 9. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 10. UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 11. UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
 12. UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
 13. UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

 1. UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie Wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Raków
 2. UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Raków

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki