Drukuj
Wójt Gminy Raków informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej Drogowle – Celiny o długośc

OBWIESZCZENIE


    Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /t.j Dz. U z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ Wójt Gminy Raków informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej Drogowle – Celiny o długości ok. 3927,50 mb. w północno – zachodniej części gminy Raków, w zakresie budowy jezdni, poboczy, rowów, a także zjazdów.
    Stosownie do art. 53 Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach  którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
    Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy informuje się, iż dane o:
- wniosku;
- raporcie o oddziaływaniu na środowisko
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, pokój nr 26, tel/fax /041/ 35-35-018
W/w informacje znajdują się na stronie urzędu - www.rakow.bip.jur.pl.
    Ponadto informuje się o możliwości składania uwag i wniosków do Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji , ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, pokój nr 26 w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Raków: www.rakow.bip.jur.pl oraz wywieszenie na tablicy  ogłoszeń  urzędu  gminy, ul. Ogrodowa 1, tablicach ogłoszeń w miejscowości Drogowe, Celiny.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia