Drukuj
Informacja Wójta Gminy Raków o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. kultury w Urzędzie Gminy w Rakowie.Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Paulina Szewczyk zamieszkała w Rakowie.


 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
wyłoniona kandydatka spełnia wymogi formalne, posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na ww. stanowisku. Wykazała się znajomością zagadnień z zakresu prowadzenia pozaszkolnych zajęć świetlicowych oraz znajomością przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego. Z przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego oraz sprawdzianu umiejętności organizacyjnych na możliwych do uzyskania 27 punktów, uzyskała 21 pkt.

 
 
 
 

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia