bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 21 marca 2017r o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczących Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów z posiedzeń.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2017-2030,
  b) zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  c) udzielenia pomocy finansowej,
  d) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raków środków na fundusz sołecki
  e) zmiany Uchwały NR XXXIII/210/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014 r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Raków,
  f) odrzucenia w całości stanowiska Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Staszowie, dotyczącego zaopiniowania Uchwały NR XXX/172/2017 Rady Gminy Raków w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Raków do nowego ustroju szkolnego – wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe
  g) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raków na 2017 r,
  h) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw,
  i) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki