bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 29 czerwca 2017 r o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
Proponowany porządek obrad sesji
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z posiedzeń.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016”
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raków za rok 2016, uchwalonego na lata 2016-2018.
 8. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
 9. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raków za 2016 r z tytułu wykonania budżetu.
 10. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raków
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r,
  b) udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Raków z wykonania budżetu za 2016 r
  c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie za rok 2016,
  d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2017-2030,
  e) zmian w budżecie gminy na 2017 r,
  f) udzielenia pomocy finansowej,
  g) w sprawie zmiany „Programu Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016-2025,
  h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 478 w miejscowości Bardo,
  i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie działki o numerze ewidencyjnym 75/2, położonej w miejscowości Celiny
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki