bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich dwóch sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wspólnej z posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie gminy na 2018 r,
  b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Raków,
  c) przystąpienia do realizacji projektu w ramach 9. Osi priorytetowej – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,
  d) przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków,
  e) przystąpienie do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków,
  f) wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów wynoszących ¼ części w nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 175, położonej w miejscowości Koziel w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela,
  g) upoważnienia Wójta Gminy Raków do zawarcia porozumienia z Miastem Kielce w sprawie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki