bip baner 2017 v2


Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 29 marca 2018 r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołów z sesji z dnia 29.01.2018r.,15.02.2018r.,27.02.2018r.
 4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wspólnej z posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie gminy na 2018r.,
  b) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raków środków na fundusz sołecki,
  c) podziału gminy Raków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  d) zmiany uchwały Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
  e) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2018 rok.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki