bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 26 czerwca 2017 r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
Proponowany porządek obrad sesji
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z posiedzeń.
 6. Informacja o złożeniu Sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017”
 7. Informacja o złożeniu rocznego sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raków za rok 2016, uchwalonego na lata 2016-2018 r.
 8. Informacja o złożeniu dokumentu pod nazwą - „Ocena zasobów pomocy społecznej”
 9. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
 10. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raków za 2017 r z tytułu wykonania budżetu.
 11. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raków
 12. Zapoznanie z Uchwałą NR 27/2018 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 czerwca 2018 r w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dl Wójta Gminy Raków z tytułu wykonania budżetu Gminy Raków za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r,
  b) udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Raków z wykonania budżetu za 2017 r
  c) zmian w budżecie gminy na 2018 r,
  d) udzielenia pomocy finansowej,
  e) udzielenia pomocy finansowej,
  f) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
  g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
  h) w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009 r w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i w warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
  i) W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raków.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki