bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 22 stycznia 2019 r o godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy Raków /sala konferencyjna/.

Proponowany porządek obrad sesji
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołów z sesji z dnia: 4 grudnia 2018 r i 21 grudnia 2018 r
 4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach.
 5. Przedstawienie informacji przez Przewodniczących z posiedzeń Komisji: Spraw Społecznych, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego oraz Budżetu i Finansów.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036,
  2) Zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok,
  3) udzielenia pomocy finansowej,
  4) Wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
  5) Ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Gminy Raków.
  6) Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  7) Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  8) Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  9) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
  10) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Raków z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2017 r."
  11) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę Nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2018 r."
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Sławomir Gierek

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki