Drukuj

Zwołuję sesję Rady Gminy Raków na dzień 30 czerwca 2020 r ( wtorek ) na godz.10.00 w budynku OSP RAKÓW. Sesja w związku z epidemią odbędzie się tylko z udziałem radnych.

W dniu 25 czerwca 2020 r ( czwartek ) o godz.9.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Socjalnych i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego, natomiast w dniu 26 czerwca 2020 r ( piątek ) o godz.9.00 w sali konferencyjnej urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XXIX z sesji z dnia 19 maja 2020 i protokołu nr XXX z sesji z dnia 4 czerwca 2020 r
 4. Prezentacja dotycząca propozycji zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki w miejscowości Życiny w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji nawozu organicznego.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
 6. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku o absolutorium.
 7. Przedstawienie Uchwały RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Raków za 2019 r
 8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Raków za 2019 r.
 9. Debata o raporcie.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Raków,
  b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  c) absolutorium dla Wójta Gminy Raków z tytułu wykonania budżetu za 2019 r
  d) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie,
  e) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie za 2019 r,
  f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2038,
  g) zmian w budżecie gminy na 2020 r,
  h) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/161/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ( Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 roku poz. 4131, poz. 5493)
  i) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rakowie,
  j) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Rakowie, oznaczonych jako działki nr 2474/6,2912 oraz na nieruchomości położonej w Życinach, oznaczonej jako działka nr 248.

 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Raków
Stanisław Gratka

Załączniki
Pobierz plik (projekty_uchwal_2020_06_22.zip)projekty_uchwal_2020_06_22.zip
Rozmiar: 72.83 MB | Pobrano: 112 razy | Czas załączenia: 2020-06-22 15:45