bip baner 2017 v2

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawianie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu Nr XLI z 28 stycznia 2021 r.
 5. Zatwierdzenie protokołu Nr XLII z 16 lutego 2021 r.
 6. Sprawozdanie z posiedzenia wspólnego komisji stałych.
 7. Sprawozdanie wójta z działań pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
  b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  c) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2021 rok.
  d) uchwalenia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raków"
  e) sprostowania oczywistego błędu w Uchwale Nr XL/271/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Raków
  f) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków dla działki nr ewid. 1441/8 w Rakowie
  g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków w zakresie zmiany przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.1.KDD położonej w miejscowości Chańcza
  h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 1012/2, 1013/2, 1014/4, 1015/4 położonych w miejscowości Raków.
  i) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Raków na 2021 rok
  j) rozpatrzenia petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki