bip baner 2017 v2

w dniu 26 listopada 2021, godz. 09:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawianie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu:
  a) Protokół nr XLIX z Sesji w dniu 30 września 2021
  b) Protokół nr L z Sesji w dniu 19 października 2021
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
 6. Sprawozdanie z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
  b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  e) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Raków
  f) wynagrodzenia Wójta Gminy Raków
  g) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom Gminy Raków diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
  h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Raków
  i) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Rakowie, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 2668/4, przy ulicy Kościuszki stanowiącej własność Gminy Raków
  j) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Raków
  k) uchwalenia dokumentu pn. "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"
  l) wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Łagów z obszarem Gminy Raków
  m) powołania Komisji Budżetu i Finansów
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki