Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w dniu 27 czerwca 2023 r., godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu
4. Sprawozdanie Wójta z działań pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Stałych
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
7. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.
8. Przedstawienie Uchwały RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Raków za 2022 r.
9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Raków za 2022 r.
10. Debata o raporcie.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wotum zaufania dla Wójta Gminy Raków
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.
c) absolutorium dla Wójta Gminy Raków z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
d) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie za 2022 r.
e) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2023-2038
g) zmian w budżecie gminy na 2023 r.
h) wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Raków
i) zmiany uchwały Nr VI/69/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia inkaso
j) zmiany uchwały nr VI/73/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
k) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie
l) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
m) Komisji Spraw Społecznych
1) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych
n) Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
1) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
o) Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
1) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Raków
Stanisław Gratka

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia urlopu (art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki