Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w dniu 29 grudnia 2023 r., godz.09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Stałych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024-2038
a) przedstawienie projektu uchwały
b) przedstawienie Uchwały nr 87/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024-2038
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2024 rok
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raków na 2024 rok wraz z uwzględnieniem autopoprawek i poprawek
b) przedstawienie Uchwały nr 88/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Raków na 2024 rok
c) przedstawienie Uchwały nr 89/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Raków na 2024 rok
d) Przedstawienie opinii Budżetu i Finansów
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2023-2038
b) zmian w budżecie gminy na 2023 r.
c) zmiany uchwały Nr LXIII/432/2022 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2022 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
d) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
e) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania osób i rodzin ze świadczeń w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Kazimierz Karwat

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia urlopu (art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm).

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki