Drukuj
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Rakowie Uchwały Nr XXXIII/194/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren wskazany w załączniku graficznym zamierza się przeznaczyć na cele rekreacji indywidualnej.

Załącznik graficzny przedstawiający granicę planu znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Raków, 26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Rakowie, 26 - 035 Raków, ul. Ogrodowa 1 w terminie do 31.03.2010 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnioski oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia