Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Uchwały Rady Gminy Raków - 2020 r.

 1. UCHWAŁA NR XL/266/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 2. UCHWAŁA NR XL/267/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2021 rok
 3. UCHWAŁA NR XL/268/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2037
 4. UCHWAŁA NR XL/269/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 5. UCHWAŁA NR XL/270/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. UCHWAŁA NR XL/271/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Raków
 7. UCHWAŁA NR XL/272/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 8. UCHWAŁA NR XL273/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Raków na 2021 r.
 9. UCHWAŁA NR XL/274/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - petycji w sprawie szczepień przeiwko wirusowi SARS-CoV-2
 10. UCHWAŁA NR XL/275/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - Klubu Senior+ w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie, przyjęcia Regulaminu Klubu „Senior+” w Rakowie i zasad kwalifikowania uczestników klubu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”
 11. UCHWAŁA NR XL/276/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
 1. UCHWAŁA NR XXXIX/265/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla Gminy Raków oraz Regulaminu usług transportowych korzystania z samochodu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji usługi door-to-door

 1. UCHWAŁA NR XXXVIII/257/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2037
 2. UCHWAŁA NR XXXVIII/258/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 3. UCHWAŁA NR XXXVIII/259/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 5. UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pn. "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
 6. UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raków”
 7. UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raków na lata 2020-2025"

 1. UCHWAŁA NR XXVII/202/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Raków
 2. UCHWAŁA NR XXVII/203/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Raków rezygnacji z funkcjiwiceprzewodniczącego Rady Gminy Raków Pana Stanisława Gratki w zwiazku z jegowyborem na Przewodniczacego Rady Gminy Raków
 3. UCHWAŁA NR XXVII/204/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego - Wójta GminyRaków
 4. UCHWAŁA NR XXVII/205/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2038
 5. UCHWAŁA NR XXVII/206/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 6. UCHWAŁA NR XXVII/207/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Spraw Społecznych RadyGminy Raków na 2020 r
 7. UCHWAŁA NR XXVII/208/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego planu parcy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiskai Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Raków na 2020 rok.
 8. UCHWAŁA NR XXVII/209/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów RadyGminy Raków na 2020 rok.
 9. UCHWAŁA NR XXVII/210/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakówna 2020 rok.
 10. UCHWAŁA NR XXVII/211/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach,położonych w Ociesękach, oznaczonych jako działki nr 275/3, 275/4, 252, 253, 119, 120
 11. UCHWAŁA NR XXVII/212/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach,położonych w Rakowie, oznaczonych jako działki nr 937, 1151, 1160/9, 2792, 2474/6,2474/3, 1414/6, 1414/15, 2679, 3160/1, 2912, 3181, oraz na nieruchomościach,położonych w Życinach, oznaczonych jako działki nr 248, 251, 431
 12. UCHWAŁA NR XXVII/213/2020RADY GMINY RAKÓWz dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chańczy - działka nr 916/4

 1. UCHWAŁA NR XXXVII/254/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2037
 2. UCHWAŁA NR XXXVII/255/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 3. UCHWAŁA NR XXXVII/256/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Raków.

 1. UCHWAŁA NR XXXVI/251/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2037
 2. UCHWAŁA NR XXXVI/252/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 3. UCHWAŁA NR XXXVI/253/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Raków.

 1. UCHWAŁA NR XXXV/248/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2037
 2. UCHWAŁA NR XXXV/249/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r
 3. UCHWAŁA NR XXXV/250/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2011 Rady Gminy Raków z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.

 1. UCHWAŁA NR XXXIV/244/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2037
 2. UCHWAŁA NR XXXIV/245/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 3. UCHWAŁA NR XXXIV/246/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku
 4. UCHWAŁA NR XXXIV/247/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raków na rok szkolny 2020/2021

 1. UCHWAŁA NR XXXIII/237/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Statutu Rady Gminy Raków
 2. UCHWAŁA NR XXXIII/238/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie : zmiany uchwały nr II/12/2018 z 4 grudnia 2018 r w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 3. UCHWAŁA NR XXXIII/239/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie : zmiany uchwały nr II/13/2018 z 4 grudnia 2018 r w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów .
 4. UCHWAŁA NR XXXIII/240/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie : zmiany uchwały nr II/14/2018 z 4 grudnia 2018 r w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
 5. UCHWAŁA NR XXXIII/241/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Rakowie
 6. UCHWAŁA NR XXXIII/242/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - petycji w sprawie 5G
 7. UCHWAŁA NR XXXIII/243/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawiewniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I4130.35.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

 1. UCHWAŁA NR XXXII/226/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Raków
 2. UCHWAŁA NR XXXII/227/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
 3. UCHWAŁA NR XXXII/228/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Raków z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 4. UCHWAŁA NR XXXII.229.2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
 5. UCHWAŁA NR XXXII.230.2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie za 2019 r
 6. UCHWAŁA NR XXXII/231/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2037
 7. UCHWAŁA NR XXXII/232/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 8. UCHWAŁA NR XXXII/233/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/161/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ( Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 roku poz. 4131, poz. 5493)
 9. UCHWAŁA NR XXXII/234/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rakowie
 10. UCHWAŁA NR XXXII/235/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Rakowie, oznaczonych jako działki nr 2474/6, 2912 oraz na nieruchomości położonej w Życinach, oznaczonej jako działka nr 248.
 11. UCHWAŁA NR XXXII/236/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 1. UCHWAŁA NR XXXI/225/2020 RADY GMINY RAKÓW  z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi
  na Uchwałę Rady Gminy Raków Nr XXX/224/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Raków oraz udzielenia odpowiedzi na
  skargę

 1. UCHWAŁA NR XXX/224/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Raków

 1. UCHWAŁA NR XXIX/219/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2038
 2. UCHWAŁA NR XXIX/220/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 3. UCHWAŁA NR XXIX.221.2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 4. UCHWAŁA NR XXIX.222.2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.125.2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2019 r w sprawie pomocy finansowej.
 5. UCHWAŁA NR XXIX/223/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rakowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Rakowie, poprzez zmianę siedziby.

 1. UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 2. UCHWAŁA NR XXIII/185/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2038
 3. UCHWAŁA NR XXIII/186/2020 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2012r. Nr XVII/102//2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki