bip baner 2017 v2

Obwieszczenia - publicznie dostępny wykaz danych

 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
dot. postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Czyżowska Rzeka kabla średniego napięcia 15kV metodą bezwykopową - przewiert sterowany, w rurze osłonowej przewiertowej HDPE 160 o długości 42,0mb na dz. nr 22 obręb 0026 Wólka Pokłonna, jednostka ewidencyjna 260416_2 Raków, w miejscowości Wólka Pokłonna gm. Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew.: - 22, obręb 0026 Wólka Pokłonna, jednostka ewidencyjna 260416_2 Raków, -334; 300/4, obręb 0025 Wola Wąkopna, jednostka ewidencyjna 260416_2 Raków.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. przekroczenia projektowaną siecią wodociągową pod dnem cieku wodnego, zlokalizowanego na działce 1016/30 obręb 0003 Chańcza w miejscowości Chańcza, gm. Raków, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 0349T realizowanej w ramach inwestycji p.n.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349T w km: 11+280 w m. Smyków".

w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu -Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 72, 25-602 Kielce pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji inwestycji pn. „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00" przebiegającej przez obręby:
1. Gmina Nowa Słupia, obręb: 0008 Wólka Malinowska, 0020 Dębniak, 0011 Paprocice;
2. Gmina Łagów, obręb: 0018 Wola Zamkowa, 0006 Małacentów, 0011 Płucki, 0005 Łagów, 0017 Wola Łagowska, 0012 Sadków;
3. Gmina Raków, obręb: 0027 Zalesie, 0020 Rembów, 0010 Lipiny, 0018 Raków, 0015 Pągowiec, 0028 Życiny;
4. Gmina Szydłów, obręb: 0008 Osówka, 0013 Szydłów.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 23.03.2018r. wszczęte zostało na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce działającego przez pełnomocnika Wiesława Nowaka, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

Wójt Gminy Raków zawiadamia, że w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków na sali konferencyjnej odbędzie się rozprawa administracyjna w ramach toczącego się postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z terenu działki o nr ewid. 317/6 położonej w msc. Pągowiec.
Wójt Gminy Raków zawiadamia, że w dniu 02.11.2017 roku wydał postanowienie znak. RŚR.6220.2.2016.2017 nadające decyzji znak. RŚR.6220.2.2016.2017 z dnia 31.10.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00” rygor natychmiastowej wykonalności

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki