Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Obwieszczenia - publicznie dostępny wykaz danych

 

Zawiadamiam strony postępowania że w prowadzonym przez Wójta Gminy Raków postepowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych typu LEMNA w Rakowie, gmina Raków został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

dot. postępowania w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonych w ewid. gruntów gm. Raków obr. ewid. Wola Wąkopna jako działki nr: 6, 31/1, 31/2, 42/1, 42/2, 56, 113/1, 113/2, 119/1, 119/2, 119/3, 162, 204, 211, 261, 267, 271, 280, 287, 298, 310, 317, 331, 347, 368, 369, 388 o łącznej pow. 2,2500 ha.

dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764", na terenie gm. Raków w powiecie kieleckim.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm. ) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek Pana Józefa Sikora za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Grzelak postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia w części I. pkt 2. pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na rzecz Pana Józefa Sikora decyzją Starosty Kieleckiego znak: RO-II.6341.132.2016.DP z dnia 19.08.2016 r. dotyczącego wykonania zbiornika ziemnego, wylotu wód opadowych i roztopowych do zbiornika oraz wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej szklarni (place, połacie dachowe i przechowalnia) do zbiornika ziemnego, za pośrednictwem wylotu.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o zmianie zakresu wnioskowanych uprawnień w postępowaniu wszczętym dnia 16.02.2024 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1061, 1062 i 1063 obręb 0018 Raków, gmina Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

wydana została decyzja znak: KR.ZUZ.4.4210.359.2023.MO z dnia 09.05.2024 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, działającego przez pełnomocnika Pana Artura Kręcisz, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
1. budowę rowu otwartego po prawej stronie drogi od km 8+940 do km 11+885 wraz z przepustami pod zjazdami w ciągu rowu,
2. budowę rowu otwartego po lewej stronie drogi od km 8+940 do km 11+893 wraz z przepustami pod zjazdami w ciągu rowu,
3. budowę przepustu pod drogą w km 11+820,
w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów-Sędek-Czyżów-Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm. ) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Pana Józef Sikora reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jarosława Grzelak, z dnia 26.10.2023 r. (09.11.2023 r. data wpływu do ZZ Sandomierz), uzupełniony w dniu 29.03.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1) usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do nowoprojektowanego urządzenia wodnego tj. zbiornika wód opadowych poprzez nowoprojektowany wylot na terenie dz. nr 33/3 (obręb 0028 Życiny),
2) wykonanie nowoprojektowanych urządzeń wodnych: zbiornika na wody opadowe wraz z wylotem wód opadowych do proj. zbiornika na terenie dz. nr 33/3 (obręb 0028 Życiny),
3) likwidację istn. urządzeń wodnych: zbiornika na wody opadowe wraz z wylotem wód opadowych do istn. zbiornika na terenie dz. nr 33/2 (obręb 0028 Życiny)”,

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 07.12.2023 r. (data wpływu 08.12.2023 r., do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) uzupełnionego
w dniach 27.02.2024 r. i 13.03.2024 r. zostało wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, działającego przez pełnomocnika Pana Artura Kręcisz, postępowanie ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
1. budowę rowu otwartego po prawej stronie drogi od km 8+940 do km 11+885 wraz z przepustami pod zjazdami w ciągu rowu,
2. budowę rowu otwartego po lewej stronie drogi od km 8+940 do km 11+893 wraz z przepustami pod zjazdami w ciągu rowu,
3. budowę przepustu pod drogą w km 11+820,
w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów-Sędek-Czyżów-Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”.

dot. przedsięwzięcia pn.,,Świętokrzyska ścieżka rowerowa -odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia
strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.94.2023.KJ z dnia 12.10.2023 r. udzielono Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika P. Wojciech Pająk pozwolenia woclnoprawnego na:
a) kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych tj. - przełożenie cieków wraz z zasypaniem istniejącego przebiegu cieków: „Dopływ spod góry Kamionki" odc. nr 1 km 4+667.73, „Dopływ spod góry Kamionki" odc. nr 2 w km 5+200.16, ciek niewyróżniony w km 5+396.00, dopływ do cieku „Dopływ spod góry Kamionki" w km 0+276.24 drogi bocznej, „Dopływ spod góry Kamionki" nr 3 wraz z dopływem bocznym (rejon estakady);
b) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych oraz przepustów;
c) budowa urządzeń wodnych - rowów drogowych i wylotów kanalizacji deszczowej;
d) przebudowa urządzeń wodnych - rowów drogowych i melioracyjnych;
e) likwidacja urządzeń wodnych - rowów drogowych, wylotów;
f) usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód i urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764".

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 13/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.09.2023 r., znak: SPN.III.7820.1.10.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok. 4.0 km", na terenie gminy Raków w powiecie kieleckim.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte na wniosek P. H. U. „Zieliński” z siedzibą przy ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o., ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bazy magazynowo – transportowej podmiotu odbierającego odpady, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1062, 1086 i 1087 obręb 0018 Raków, gmina Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Zawiadamiam strony postępowania że w związku z prowadzonym postepowaniem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,, Punkt zbiórki odpadów w miejscowości Raków, gmina Raków” wszczętym na podstawie wniosku BIOSELECT Sp. z o.o ul. Łagowska 37; 26-035 Raków sprawa nie może być załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a).

Na podstawie art. 71 ust. 2 art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, ze w dniu 28.07.2023 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów –Sędek-Czyżów- Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” .

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Wojciech Pająk z dnia 05.06.2023 r. (data wpływu 06.06.2023 r.) wraz z uzupełnieniem z dnia 30.06.2023 r. (data wpływu 03.07.2023 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki