Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Obwieszczenia - publicznie dostępny wykaz danych

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji dr ogowej obejmującej: Rozbudowę drogi powiatowej nr 0346T Sadków Zbelutka Szumsko Lipiny wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: "Budowa drogi w miejscowości Dębno" - droga gminna klasy D

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że
wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia Panu Grzegorzowi Stondzik pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Kieleckiego znak: RO-II.6341.104.2015.PG z dnia 20.06.2016r. zmienionego decyzją z dnia 28.06.2017 r. znak: RO-II.6341.96.2017.PG na szczególne korzystanie z wód związane z gospodarowaniem wodą na obiekcie stawowym – 7 istniejących stawów rybnych o łącznej powierzchni lustra wody 1,742 ha i pojemności 25317,00m3, zlokalizowanych na dz. 122/5 w msc. Kolonia Szumsko, gm. Raków, w związku z naruszeniami warunków tejże decyzji ujawnionymi w wyniku przeprowadzonego przeglądu pozwolenia wodnoprawnego.

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18.08.2021 r. wydał decyzję Nr 5/21, znak: SPN.III.7820.1.2.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”, na terenie gminy Raków w powiecie kieleckim.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który wpłynął do tut. organu w dniu 19.04.2021 r., uzupełniony pismami z dnia 08.06.2021 r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.183.2021.MK i znak: ŚZDW.R-WD.4110.183.1.2021.MK, została wydana decyzja Nr 5/21 z dnia 18.08.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.2.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”, na terenie gminy Raków w powiecie kieleckim.

Dnia 23.07.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Damian Szpak, Wójt Gminy Raków– Gminny Komisarz Spisowy w Rakowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na rachmistrza spisowego wykonującego czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 23 lipca 2021r. do 29 lipca 2021 r. do godz. 14.00

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi w miejscowości Dębno" - droga gminna klasy D

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

KR.ZUZ.4.4210.282.2020.KZ/1200

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Znak: KR.ZUZ.4.4210.41.2021.AK

obrębów ewidencyjnych Gminy Raków :Celiny, Dębno, Drogowle, Głuchów, Głuchów Lasy, Korzenno, Koziel, Mędrów, Nowa Huta, Ociesęki, Papiernia, Smyków, Wólka Pokłonna i Życiny

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że w okresie od dnia 3 lutego do dnia 6 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zawiadamiam, że decyzją z dnia 13 listopada 2019 r. (znak: DNG-wnsg.4720.10.2019.KO) Minister Środowiska zatwierdził Projekt robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów 853 D przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Łagów i Raków w województwie świętokrzyskim.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zawiadamiam, że decyzją z dnia 13 listopada 2019 r. (znak: DNG-wnsg.4720.9.2019.KO) Minister Środowiska zatwierdził Projekt robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów 853 C przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Łagów, Raków i Szydłów w województwie świętokrzyskim.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zawiadamiam, że decyzją z dnia 13 listopada 2019 r. (znak: DNG-wnsg.4720.7.2019.KO) Minister Środowiska zatwierdził Projekt robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów 853 A przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Bieliny, Łagów, Nowa Słupia i Raków w województwie świętokrzyskim

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2018 r. poz. 2096) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust.3,art. 80ust.3,art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 -arkusz: Łagów 853 D wszczętego na wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Łagów i Raków w województwie świętokrzyskim.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki