Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Uchwały Rady Gminy Raków - 2021 r.

 1. UCHWAŁA NR LIII/357/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
 2. UCHWAŁA NR LIII/358/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2022 rok
 3. UCHWAŁA NR LIII/359/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 4. UCHWAŁA NR LIII/360/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 5. UCHWAŁA NR LIII/361/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 6. UCHWAŁA NR LIII/362/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 7. UCHWAŁA NR LIII/363/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. UCHWAŁA NR LIII/364/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/321/2021 Rada Gminy Raków z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji “Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”
 9. UCHWAŁA NR LIII/365/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 10. UCHWAŁA NR LIII/366/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnosci przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Drogowlach, oznaczonej jako działka nr 448/6

 1. UCHWAŁA NR LII/355/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 2. UCHWAŁA NR LII/356/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 1. UCHWAŁA NR LI/343/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 2. UCHWAŁA NR LI/344/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 3. UCHWAŁA NR LI/345/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 4. UCHWAŁA NR LI/346/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 5. UCHWAŁA NR LI/347/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Raków
 6. UCHWAŁA NR LI/348/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Raków
 7. UCHWAŁA NR LI/349/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom Gminy Raków diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
 8. UCHWAŁA NR LI/350/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Raków
 9. UCHWAŁA NR LI/351/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Rakowie, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 2668/4, przy ulicy Kościuszki stanowiącej własność Gminy Raków
 10. UCHWAŁA NR LI/352/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Raków
 11. UCHWAŁA NR LI/353/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pn. "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"
 12. UCHWAŁA NR LI/354/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Łagów z obszarem Gminy Raków

 1. UCHWAŁA NR L/340/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości o powierzchni 1,7100 ha oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 135/2 położonej w miejscowości Mędrów, obręb geodezyjny 0011 Mędrów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 2. UCHWAŁA NR L/341/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 3. UCHWAŁA NR L/342/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

 1. UCHWAŁA NR XLIX/333/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 30 września 2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 2. UCHWAŁA NR XLIX/334/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 30 września 2021 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 3. UCHWAŁA NR XLIX/335/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 30 września 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomościo powierzchni 1,7100 ha oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 135/2 położonejw miejscowości Mędrów, obręb geodezyjny 0011 Mędrów
 4. UCHWAŁA NR XLIX/336/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 30 września 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdui przechodu na nieruchomości położonej w Bardzie, oznaczonej numerem działkiewidencyjnej 311/3, stanowiącej własność Gminy Raków
 5. UCHWAŁA NR XLIX/337/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 30 września 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 6. UCHWAŁA NR XLIX/338/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 30 września 2021 r.w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnychna terenie Gminy Raków
 7. UCHWAŁA NR XLIX/339/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 30 września 2021 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i KierunkówZagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków dla działki nr ewid. 1441/8w Rakowie

 1. UCHWAŁA NR XLVIII/323/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 2. UCHWAŁA NR XLVIII/324/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 3. UCHWAŁA NR XLVIII/325/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
 4. UCHWAŁA NR XLVIII/326/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnosci przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Rakowie, oznaczonej jako działka nr 1414/15
 5. UCHWAŁA NR XLVIII/327/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki numer 1414/15 położonej w Rakowie stanowiącej własność Gminy Raków na część działki numer 310 położonej w Bardzie stanowiącej własność osoby fizycznej
 6. UCHWAŁA NR XLVIII/328/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XII/62/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Raków
 7. UCHWAŁA NR XLVIII/329/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku
 8. UCHWAŁA NR XLVIII/330/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków
 9. UCHWAŁA NR XLVIII/331/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raków na rok szkolny 2021/2022
 10. UCHWAŁA NR XLVIII/332/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę Nr XXXVIII/262/2020 Rady Gminy Raków z dnia30 listopada 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystośći i porządku na terenie Gminy Raków

 1. UCHWAŁA NR XLVII/314/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Raków
 2. UCHWAŁA NR XLVII/315/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
 3. UCHWAŁA NR XLVII/316/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Raków z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
 4. UCHWAŁA NR XLVII/317/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie za rok 2020.
 5. UCHWAŁA NR XLVII/318/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie : oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
 6. UCHWAŁA NR XLVII/319/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 7. UCHWAŁA NR XLVII/320/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 8. UCHWAŁA NR XLVII/321/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji “Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”
 9. UCHWAŁA NR XLVII/322/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ociesękach w Przedszkole Publiczne w Ociesękach i utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ociesękach.

 1. UCHWAŁA NR XLVI/311/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Radnych Gminy Raków do Komisji ds. przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Raków
 2. UCHWAŁA NR XLVI/312/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/304/2021 Rady Gminy Raków z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 3. UCHWAŁA NR XLVI/313/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 1. UCHWAŁA NR XLV/302/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 2. UCHWAŁA NR XLV/303/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 3. UCHWAŁA NR XLV/304/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. UCHWAŁA NR XLV/305/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Chańczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 926/21, stanowiącej własność Gminy Raków.
 5. UCHWAŁA NR XLV/306/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Głuchowie - działka numer 346/3
 6. UCHWAŁA NR XLV/307/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Rakowie - działek numer 1945, 1946, 1947
 7. UCHWAŁA NR XLV/308/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 764 położonej w miejscowości Chańcza.
 8. UCHWAŁA NR XLV/309/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 1259 położonej w miejscowości Życiny.
 9. UCHWAŁA NR XLV/310/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Chaniecka Góra w miejscowości Raków

 1. UCHWAŁA NR XLIV/298/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 2. UCHWAŁA NR XLIV/299/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 3. UCHWAŁA NR XLIV/300/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. UCHWAŁA NR XLIV/301/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w miejscowości Bardo, oznaczonych jako działki nr 834/2, 311/3, 323, nieruchomościach położonych w miejscowości Szumsko, oznaczonych jako działki nr 191/10, 191/18, 191/19, 362, oraz nieruchomościach położonych w miejscowości Szumsko-Kolonia, oznaczonych jako działki nr 112, 86/1, 90/1.

 1. UCHWAŁA NR XLIII/289/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 2. UCHWAŁA NR XLIII/290/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 3. UCHWAŁA NR XLIII/291/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2021 rok.
 4. UCHWAŁA NR XLIII/292/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raków"
 5. UCHWAŁA NR XLIII/293/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu w Uchwale Nr XL/271/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Raków
 6. UCHWAŁA NR XLIII/294/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków w zakresie zmiany przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.1.KDD położonej w miejscowości Chańcza
 7. UCHWAŁA NR XLIII/295/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 1012/2, 1013/2, 1014/4, 1015/4 położonych w miejscowości Raków.
 8. UCHWAŁA NR XLIII/296/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Raków na 2021 rok
 9. UCHWAŁA NR XLIII/297/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

 1. UCHWAŁA NR XLII/285/2021UCHWAŁA NR XLII/285/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 16 lutego 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr VI/69/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r.w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia inkaso
 2. UCHWAŁA NR XLII/286/2021UCHWAŁA NR XLII/286/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 16 lutego 2021 r.w sprawie zmiany uchwały nr VI/73/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 3. UCHWAŁA NR XLII/287/2021UCHWAŁA NR XLII/287/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 16 lutego 2021 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakówna 2021 rok
 4. UCHWAŁA NR XLII/288/2021UCHWAŁA NR XLII/288/2021RADY GMINY RAKÓWz dnia 16 lutego 2021 r.w sprawie zamiaru przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowejw Ociesękach w Przedszkole Publiczne w Ociesękach i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ociesękach.

 1. UCHWAŁA NR XLI/277/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
 2. UCHWAŁA NR XLI/278/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 3. UCHWAŁA NR XLI/279/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. UCHWAŁA NR XLI/280/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Raków
 5. UCHWAŁA NR XLI/281/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków
 6. UCHWAŁA NR XLI/282/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Raków na lata 2021 – 2028
 7. UCHWAŁA NR XLI/283/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Raków na 2021 r.
 8. UCHWAŁA NR XLI/284/2021 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie petycji dot. szczepień przeciwko chorobie covid-19 wywoływanej przez wirusa SARS- CoV-2

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki