Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Uchwały Rady Gminy Raków - 2022 r.

 1. UCHWAŁA LXIV/433/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 listopada 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
 2. UCHWAŁA LXIV/434/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 listopada 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 3. UCHWAŁA LXIV/435/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 listopada 2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 4. UCHWAŁA LXIV/436/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 listopada 2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 5. UCHWAŁA LXIV/437/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 listopada 2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 6. UCHWAŁA LXIV/438/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 listopada 2022 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
 7. UCHWAŁA LXIV/439/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 listopada 2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 8. UCHWAŁA LXIV/440/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 listopada 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Raków z obszarem Gminy Łagów oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem
 9. UCHWAŁA LXIV/441/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 listopada 2022 w sprawie uchwalenia dokumentu pn. "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"
 10. UCHWAŁA LXIV/442/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 listopada 2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/378/2022 Rady Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.

 1. UCHWAŁA LXIII/432/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2022 r, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

 1. UCHWAŁA LXII/426/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2022 r, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
 2. UCHWAŁA LXII/427/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2022 r, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 3. UCHWAŁA LXII/428/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2022 r, w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/325/2021 Rady Gminy Raków z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
 4. UCHWAŁA LXII/429/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2022 r, w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. UCHWAŁA LXII/430/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2022 r, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę Nr LV/387/2022 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raków w 2022 r."
 6. UCHWAŁA LXII/431/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2022 r, w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022

 1. UCHWAŁA LXI/421/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
 2. UCHWAŁA LXI/422/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 3. UCHWAŁA LXI/423/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu na który została darowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 736 położona w Rembowie
 4. UCHWAŁA LXI/424/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia – klubach seniora dla mieszkańców gminy Raków
 5. UCHWAŁA LXI/425/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LX/418/2022 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raków na rok szkolny 2022/2023

 1. UCHWAŁA LX/415/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
 2. UCHWAŁA LX/416/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 3. UCHWAŁA LX/417/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich i młodszych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Raków
 4. UCHWAŁA LX/418/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raków na rok szkolny 2022/2023
 5. UCHWAŁA LX/419/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
 6. UCHWAŁA LX/420/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/281/2021 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków

 1. UCHWAŁA NR LIX/408/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Raków
 2. UCHWAŁA NR LIX/409/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
 3. UCHWAŁA NR LIX/410/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Raków z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
 4. UCHWAŁA NR LIX/411/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie za rok 2021
 5. UCHWAŁA NR LIX/412/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
 6. UCHWAŁA NR LIX/413/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
 7. UCHWAŁA NR LIX/414/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 1. UCHWAŁA NR LVIII/402/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
 2. UCHWAŁA NR LVIII/403/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 3. UCHWAŁA NR LVIII/404/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków
 4. UCHWAŁA NR LVIII/405/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Raków oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzialka numer 2352.
 5. UCHWAŁA NR LVIII/406/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Radostów
 6. UCHWAŁA NR LVIII/407/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/379/2022 Rady Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych

 1. UCHWAŁA NR LVII/398/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
 2. UCHWAŁA NR LVII/399/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 3. UCHWAŁA NR LVII/400/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na uchwałę Nr LV/388/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości nr ewid. 459 położonej w miejscowości Mędrów, gm. Raków
 4. UCHWAŁA NR LVII/401/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/281/2021 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków

 1. UCHWAŁA NR LVI/397/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 1. UCHWAŁA NR LV/384/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
 2. UCHWAŁA NR LV/385/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 3. UCHWAŁA NR LV/386/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków – ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 4. UCHWAŁA NR LV/387/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raków w 2022 roku
 5. UCHWAŁA NR LV/388/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości nr ewid. 459 położonej w miejscowości Mędrów, gm. Raków.
 6. UCHWAŁA NR LV/389/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Raków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na rok 2022
 7. UCHWAŁA NR LV/390/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Raków do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
 8. UCHWAŁA NR LV/391/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem i Gminą Daleszyce, Miastem i Gminą Szydłów i Gminą Bogoria celem utworzenia Partnerstwa IIT
 9. UCHWAŁA NR LV/392/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Raków
 10. UCHWAŁA NR LV/393/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
 11. UCHWAŁA NR LV/394/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Raków na 2022 r.
 12. UCHWAŁA NR LV/395/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Raków na 2022 r.
 13. UCHWAŁA NR LV/396/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.

 1. UCHWAŁA NR LIV/383/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji
 2. UCHWAŁA NR LIV/368/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raków
 3. UCHWAŁA NR LIV/369/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/69/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia inkaso
 4. UCHWAŁA NR LIV/370/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/73/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 5. UCHWAŁA NR LIV/371/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030
 6. UCHWAŁA NR LIV/372/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Raków do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie"oraz wyznaczenia reprezentanta Gminy Raków w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie"
 7. UCHWAŁA NR LIV/373/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego
 8. UCHWAŁA NR LIV/374/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały NR XL/272/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 9. UCHWAŁA NR LIV/375/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
 10. UCHWAŁA NR LIV/376/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę Nr VI/70/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków
 11. UCHWAŁA NR LIV/377/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raków na 2022 r.
 12. UCHWAŁA NR LIV/378/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
 13. UCHWAŁA NR LIV/379/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych
 14. UCHWAŁA NR LIV/380/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącgeo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 15. UCHWAŁA NR LIV/381/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Raków z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 16. UCHWAŁA NR LIV/382/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 17. UCHWAŁA NR LIV/383/2022 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki