Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec na odcinku (obwodnicy Rakowa) od km 0+000 do km 1+500”


Na podstawie art. 10 § 1  art.  36 § 1, art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm),

Wójt Gminy Raków
zawiadamia , że z uwagi  na złożony i  skomplikowany charakter sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec na odcinku (obwodnicy Rakowa) od km 0+000 do km 1+500”, niniejsza decyzja zostanie wydana po uzyskaniu i uprawomocnieniu się wymaganych w tej sprawie uzgodnień w terminie do  01.06.2010 roku.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy w Rakowie www.rakow.bip.jur.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
w tut. Urzędzie i na tablicach ogłoszeń w msc. Raków.
    Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło jego doręczenie.
    Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości lub osoby legitymujące się inną formą władania, na których będzie realizowane przedsięwzięcie.
Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
    Z aktami sprawy w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy
w Rakowie , Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji- pok. nr 26 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki