Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Ponowienie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec na odcinku (obwodnicy Rakowa) od km 0+000


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 79  ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm) Wójt Gminy Raków podaje do publicznej wiadomości  informację o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec na odcinku (obwodnicy Rakowa) od km 0+000 do km 1+500”
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zaliczonego do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zostało wszczęte w dniu 17.02.2010 r. na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce w  imieniu którego występuje CLOTHOS Sp. z o.o, ul. Baśniowa 3; 02-349 Warszawa. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Raków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko oraz dokonaniu niezbędnych opinii i uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach. Tut. organ postanowieniem z dnia 08.04.2009 roku, znak: OŚ.7624/1/09 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Ponowienie procedury udziału społeczeństwa jest związane ze złożeniem przez Wnioskodawcę  uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniem do raportu oraz pozostałą dokumentacją zgromadzoną w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Raków ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków, Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji pok. nr 26 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek 7 30 – 15 30).
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Raków,ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w formie ustnej do protokołu.
Wszystkie zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia 26.07.2010 roku do 16.08.2010 roku. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Raków przed wydaniem decyzji środowiskowej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznie dostępnym wykazie  danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez tut. Organ i udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rakowie www.rakow.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ul. Ogrodowa 1, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Raków ul. Bardzka, ul. Plac Wolności – w pobliżu  miejsca realizacji inwestycji.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki