Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec na odcinku (obwodnicy Rakowa) od km 0+000 do km 1+500


OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 10 § 1 , art. 49,  art 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm),  
Wójt Gminy Raków
zawiadamia, że w dniu 14.07.2010 roku do tut. Urzędu wpłynął uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec na odcinku (obwodnicy Rakowa) od km 0+000 do km 1+500”. Pismem znak. OŚ.7624/1/09/10 z dnia 21.07.2010 r. został przesłany do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w celu uzgodnienia pod względem ochrony środowiska warunków realizacji inwestycji oraz  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w przedmiocie wyrażenia opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

    Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 K.p.a stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele  i współwłaściciele nieruchomości lub osoby legitymujące się inną formą władania, na których realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie. Ponadto stornami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki