Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Nowa Huta gm. Raków

Na podstawie art. 32 ust 2 i 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),  w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98., poz. 1071 z późn. zm.).

Zawiadamia się

że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Nowa Huta gm. Raków

Jednocześnie informuje się, że w myśl art. 49 k.p.a po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej.
Zapoznanie się z treścią niniejszej decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonym przez Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji, ul. Ogrodowa 1, pokój nr 26, na stronie BIP Urzędu Gminy (www.rakow.bip.jur.pl).
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a strony mogą zapoznać się  z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy Raków, Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji, pokój nr 26 w godz. 730- 1530 wnieść ewentualne uwagi lub wnioski.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ul. Ogrodowa 1 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowa Huta- w miejscu realizacji inwestycji.Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki