Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Drogowle i Mędrów gm. Raków”


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U nr 98, poz. 1071 z późn. zm) zawiadamia się, że w dniu 17.02.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Drogowle i Mędrów gm. Raków"
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), pismem z dnia 17.02.2009 r. znak. OŚ 7624/2/09 zwrócono się do Regionalengo Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Na podstawie art. 74 ust. 3 w/w ustawy w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Stronami w niniejszej sprawie są właściciele nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja.
Strony postępowania w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów na każdym etapie postępowania w tut. Urzędzie (pok. Nr 26) w godzinach pracy urzędu 0730 do 1530.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rakowie www.rakow.bip.jur.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Raków przy ul. Ogrodowej 1, na tablicy ogłoszeń w msc. Drogowle i Mędrów
– w miejscu realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki