Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Przystąpienie do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków


Na podstawie art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/149/2005 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2005 roku (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 84, poz. 1099 z dnia 28 marca 2006 roku) do sporządzenia której Rada Gminy Raków przystąpiła na mocy Uchwały Nr XVIII/105/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku.

Zmiany planu w ustaleniach tekstowych obejmują:
 1. Zmianę dotyczącą definicji pojęć użytych w tekście planu, wymienionych w ustaleniach planu w § 5.
 2. Zmianę dotyczącą lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w ustaleniach planu w § 6.
 3. Zmianę dotyczącą możliwości lokalizacji obiektów budowlanych w granicy działki, wprowadzaną w ustaleniach planu w § 9.
 4. Zmianę dotyczącą możliwości lokalizacji obiektów i urządzeń w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, wprowadzaną w ustaleniach planu w § 9 i w § 42.
 5. Zmianę dotyczącą możliwości lokalizacji obiektów i urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej, wprowadzaną w ustaleniach planu w § 9 i w § 43.
 6. Zmianę dotyczącą zasad przeprowadzania podziałów nieruchomości, wymienionych w ustaleniach planu w § 11.
 7. Zmianę dotycząca wysokości budynków, wymienionych w ustaleniach planu w § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56 §57, §58, § 59, § 66, § 67, § 68, § 70, § 71, § 72, § 73.
 8. Zmianę dotyczącą stosowania materiałów wykończeniowych oraz kształtowania dachów, wymienionych w ustaleniach planu w § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, §57, §58, § 59, § 66, § 67, § 68, § 70, § 71, § 72, § 73.
 9. Zmianę dotyczącą możliwości lokalizacji zabudowy w terenach przestrzeni publicznej, wprowadzaną w ustaleniach planu w § 50.
 10. Zmianę dotyczącą możliwości lokalizacji obiektów rekreacji indywidualnej jako przeznaczenia dopuszczalnego, wprowadzaną w ustaleniach planu w § 52, § 53, § 57, § 66, § 67, § 68, § 70, § 71, § 72, § 73.
Zmiany planu na rysunku planu obejmują:
 1. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: część działki 107, część działki 108, w miejscowości Celiny.
 2. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: część działki 103, część działki 104, część działki 105, część działki 106 w miejscowości Jamno.
 3. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na części działki nr 102/2 w miejscowości Korzenno.
 4. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na części działki nr 109/2 w miejscowości Korzenno.
 5. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: część działki 372, część działki 373, część działki 374, część działki 375/1, część działki 375/2, część działki 375/3, część działki 375/4, część działki 375/8, część działki 375/9 w miejscowości Ociesęki.
 6. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu turystyki rekreacji i sportu na działkach nr: część działki 273/2, część działki 276, część działki 277, część działki 278 w miejscowości Pągowiec.
 7. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu turystyki rekreacji i sportu na działce nr 279 w miejscowości Pągowiec.
 8. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: 514, 515, 516 w miejscowości Rakówka.
 9. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej oraz wyznaczenia terenów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg gminnych na działkach nr: część działki 1, część działki 2, część działki 3, część działki 4, część działki 5, część działki 6, część działki 7, część działki 8, część działki 9, część działki 10, część działki 11, część działki 12/1, część działki 12/2, część działki 13, część działki 14, część działki 16, część działki 18, część działki 20, część działki 22, część działki 36/1, część działki 36/2, część działki 37 część działki 38, część działki 39, część działki 40, część działki 41, część działki 42, część działki 114, część działki 115, część działki 117, część działki 118, część działki 161, część działki 164, część działki 381, część działki 382, część działki 383, część działki 384, część działki 385, część działki 391 w miejscowości Zalesie.
 10. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu usług publicznych oraz terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: część działki 112, część działki 113 w miejscowości Szumsko Kolonia.
 11. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działce nr 821 w miejscowości Rembów.
 12. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg gminnych na działkach nr: część działki 394, 395, część działki 396/2, część działki 396/3, część działki 396/4, część działki 397/2, część działki 602, część działki 765, część działki 767, część działki 769, część działki 770, część działki 771, część działki 772, część działki 773, część działki 774, część działki 775, część działki 778, część działki 779, część działki 781, 784, część działki 785, część działki 786 część działki 788, część działki 789, część działki 791, część działki 792, część działki 794, część działki 795 część działki 797, część działki 798 w miejscowości Rembów.
 13. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: 170, 171, 172, 173, część działki 234/1, część działki 235/1, część działki 236, część działki 238, część działki 382 w miejscowości Wola Wąkopna.
 14. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenów lasów rekreacyjnych na działkach nr: część działki 215/1, część działki 215/2, część działki 215/3, część działki 290, część działki 291 w miejscowości Korzenno.
 15. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1083 w miejscowości Raków.
 16. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: część działki 158, część działki 159, część działki 160, część działki 161, część działki 162, część działki 163, część działki 164, część działki 165, część działki 166, część działki 167, część działki 168 w miejscowości Pągowiec.
 17. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: część działki 181, część działki 182, część działki 183, część działki 184, część działki 185, część działki 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190 w miejscowości Pągowiec.
 18. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: część działki 275, część działki 276, część działki 277, część działki 278, część działki 279, część działki 280, część działki 281 w miejscowości Szumsko.
 19. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: część działki 112, 116 w miejscowości Ociesęki.
 20. Zmianę dotyczącą wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej na działkach nr: część działki 222, część działki 223, część działki 224, część działki 225/1, część działki 225/2, część działki 304, część działki 227/2 w miejscowości Szumsko.

Przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Wnioski do prognozy zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy Raków w terminie do dnia 08.04.2009 roku . Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapki, z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia prognozy do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki