Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków zawiadamia, że w dniu 08.04.2009r wydał postanowienie znak. OŚ.7624/1/09 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia na ,,RozbudoNa podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm)

Wójt Gminy Raków
zawiadamia, że w dniu 08.04.2009r wydał postanowienie znak. OŚ.7624/1/09 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec na odcinku obwodnicy Rakowa od km 0+000 do km 1+500”

Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia
w Urzędzie Gminy w Rakowie, Wydział Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji, ul. Ogrodowa 1;26-035 Raków , pokój nr 26 w godz. 730-1530.
Jednocześnie informuje się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie postanowienia, o którym mowa wyżej.
Zapoznanie z treścią postanowienia nie jest obowiązkowe.
Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości lub osoby legitymujące się inną formą władania, na których będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.
Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki