Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami, zlokalizowanego w miejscowości Wola Wąkopna, gm. Raków    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.  Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm) zawiadamiam, że w dniu 07.01.2011 roku na wniosek Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków w imieniu, której występuje Pan Mahmoud Othman zam. Kielce ul. Staszica 1; (pełnomocnictwo z dnia 03.01.2011 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu grupowego wraz z przyłączami, zlokalizowanego  w miejscowości Wola Wąkopna, gm. Raków.
    Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
     Informuję Państwa o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
    Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
    Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty otrzymania obwieszczenia  w tut. Urzędzie (pok. Nr 26) w godzinach pracy urzędu 0730 do 1530.
 Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z póżn zm)  decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  i  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Kielcach.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rakowie www.rakow.bip.jur.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Raków przy ul. Ogrodowej 1, na tablicy ogłoszeń w msc. Wola Wąkopna – w miejscu realizacji inwestycji.


Wójt Gminy Raków
Alina SiwoniaZgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki