Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zadanie pn. "Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami, zlokalizowanego w miejscowości Bardo, gm. Raków"


    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.  z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm), art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) Urząd Gminy w Rakowie informuje, w dniu  19.01.2011 roku pismem  znak. OŚ.7624/2/11 tut. organ wystąpił do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  oraz  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w przedmiocie wyrażenia opinii  dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu grupowego wraz z przyłączami, zlokalizowanego  w miejscowości Bardo, gm. Raków.
     Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
    Stronami w niniejszej sprawie są właściciele  i współwłaściciele nieruchomości lub osoby legitymujące się inną formą władania, na których realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie. Ponadto stornami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
    Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rakowie www.rakow.bip.jur.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Raków przy ul. Ogrodowej 1, na tablicy ogłoszeń w msc. Bardo – w miejscu realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki