Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Dotyczy wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości RembóNa podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.),
 


Wójt Gminy Raków zawiadamia Strony postępowania, 


że dnia 8 lutego 2011 r., na wniosek złożony przez Gminę Rakówzostała wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
 na poprawie bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów"


Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Wójta Gminy Raków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Raków,
ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków, pok. nr 26 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7.30 – 15.30).

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki