Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Głuchów i Głuchów Lasy, gmina Raków"

Na podstawie art.10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.  z 2013 r. poz.267)  w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 r poz. 1235) zawiadamiam, że w dniu 07.01.2014 roku na wniosek Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków w imieniu, której występuje Pani Maria Kęczkowska Prezes Zarządu firmy  PPUH ,,ADIR” Sp.z o.o (pełnomocnictwo z dnia 18.12.2013 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Głuchów i Głuchów Lasy, gmina Raków” .

Planowane przedsięwzięcie  realizowane będzie na działkach  prywatnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych i częściowo w pasach drogowych w msc. Głuchów, Głuchów Lasy, Celiny, gm. Raków. Celem prowadzonego przez tut. organ postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję strony tego postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków. Zgodnie z art. 28 k.p.a stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu za względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Informacja na temat wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym przez Urząd Gminy w Rakowie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 r poz. 1235)  decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  i  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Kielcach.

Wobec powyższego Wójt Gminy Raków pismem z dnia 13.01.2014 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach  w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu  na środowisko  przedsięwzięcia Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w/w art. w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie , ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków ( pokój nr 11)  w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

 

/-/ Alina Siwonia
Wójt Gminy Raków
 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki