Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójta Gminy Raków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora d/s kultury

Ogłoszenie


Wójta Gminy Raków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

1. Urząd Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków zatrudni pracownika na stanowisko Podinspektora d/s kultury

2.  Ofertę pracy mogą złożyć osoby, które spełniają wymagania określone w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1) wymagania niezbędne
a) wykształcenie wyższe,
b) biegła znajomość obsługi komputera,
c) znajomość przepisów prawnych:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
2) wymagania dodatkowe:
a) mile widziane przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi,
b) odpowiedzialność,
c) komunikatywność.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Raków.
2) Organizowanie uczestnictwa w kulturze poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, organizację imprez kulturalnych.
3) Prowadzenie pozaszkolnych zajęć świetlicowych.
4) Sporządzanie rocznych planów działalności świetlic.
5) Współdziałanie z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami kultury, kultury fizycznej, świetlicami wiejskimi w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego.  
6) Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu prowadzonych spraw.
 
5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy,
2) życiorys (CV),
3) list motywacyjny,
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

6. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:
1)  zaświadczenie o niekaralności,
2)  zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wymienionym stanowisku.

 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Raków  (sekretariat)   lub  przesłać  pocztą  na  adres  Urzędu  Gminy  26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1 z dopiskiem „Dotyczy naboru na  stanowisko  podinspektora  d/s kultury” w terminie do dnia 18 stycznia 2008r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.jur.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rakowie.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002r.  Nr  101,  poz.  926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca  1990r.  o  pracownikach  samorządowych  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia
 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki