Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójta Gminy Raków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszego referenta d/s inwestycji i zamówień publicznych

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Urząd Gminy Raków ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków zatrudni pracownika na stanowisko:

            Młodszego referenta  d/s inwestycji i zamówień publicznych

2. Ofertę pracy mogą złożyć osoby, które spełniają wymagania określone w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001r. 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
    1) wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie techniczne o specjalności budowlanej,
b) znajomość zagadnień z zakresu procesu budowlanego,
c) znajomość zagadnień udzielania zamówień publicznych,
d) znajomość obsługi komputera,
e) znajomość zagadnień z zakresu procedury administracyjnej,
    2) wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) odpowiedzialność, komunikatywność,
c) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanym.


4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie inwestycji w zakresie zadań własnych gminy,
2) ustalenie zakresu i sporządzanie kosztorysów na remonty budynków i urządzeń komunalnych,
3) sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej,
4) prowadzenie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych na realizację inwestycji.
5) monitorowanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego,
6) współpraca ze Społecznymi Komitetami Budowy.

5. Wymagane dokumenty:
    1) kwestionariusz osobowy,
    2) życiorys (CV),
    3) list motywacyjny,
    4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
    5) wyłoniony kandydat w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę
                zobowiązany jest przedłożyć:
 a) zaświadczenie o niekaralności,
 b) zaświadczenie lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wymienionym stanowisku pracy.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Raków lub pocztą na adres Urzędu Gminy  26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1 w terminie do dnia 31 marca 2008r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.jur.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raków.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych  ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki