bip baner 2017 v2

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszego referenta d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Ogłoszenie


Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków zatrudni pracownika na stanowisko


Młodszego referenta d/s świadczeń rodzinnych i  zaliczki alimentacyjnej

2.  Ofertę pracy mogą złożyć osoby, które spełniają wymagania określone w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.


3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1) wymagania niezbędne
a) wykształcenie średnie
b) znajomość obsługi komputera,
c ) znajomość ustaw:
- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U z 2006r. Nr 139,
   poz. 992 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
  ( Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm),
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
  zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366  z późn. zm.),
- ustawy z dnia 7 września 2007r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  ( Dz. U Nr 192, poz. 1378).
 

2) wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) odpowiedzialność,
c) komunikatywność.


4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Przyjmowanie i rejestracja wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
2) Przygotowanie decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
3) Przygotowywanie list, dowodów wypłat i przelewów świadczeń rodzinnych
     i alimentacyjnych.
4) Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
5) Współpraca z komornikiem sądowym w przedmiocie skuteczności egzekucji.
6) Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy,
2) życiorys (CV),
3) list motywacyjny,
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o  posiadaniu zdolności
    do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


6. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
    przedłożyć:
1)  zaświadczenie o niekaralności,
2)  zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na
     wymienionym stanowisku.

 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie  lub  przesłać  pocztą  na  adres  Urzędu Gminy w Rakowie 26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego  referenta   d/s  świadczeń  rodzinnych   i  zaliczki   alimentacyjnej” w terminie do dnia  4 kwietnia 2008r. (liczy się data wpływu do urzędu). Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.jur.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Rakowie.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).


Teresa Jasińska
Kierownik GOPS
 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki