Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójta Gminy Raków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Urząd Gminy Raków ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków zatrudni pracownika na stanowisko: Referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Wójta Gminy Raków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 1. Urząd Gminy Raków ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków zatrudni pracownika na stanowisko: Referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami
 2. Ofertę pracy mogą złożyć osoby, które spełniają wymagania określone w art. 3 ust.1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach  samorządowych ( Dz. U z 2001r. 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
  1) wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie minimum średnie geodezyjne,
  b) minimum 2 letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
  c)  znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
  d) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  d) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  e) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
  f) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  2) wymagania dodatkowe:
  a) uprawnienia  zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
  b) umiejętność pracy w zespole,
  c) komunikatywność,
  d) odpowiedzialność i sumienność,
  e) dyspozycyjność.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych gruntów i nieruchomości,
  2) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem i zamianą gruntów na cele publiczne,
  3) naliczanie opłat adiacenckich,
  4) prowadzenie spraw z zakresu podziałów gruntów przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne,
  5) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń,
  6) prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości,
  7) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
  8) przygotowywanie dokumentów do przetargu na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami
  9) przygotowywanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów zleconych przez wójta na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność gminy,
  10) przygotowywanie uchwał oraz zarządzeń w sprawach zbycia lub obciążenia nieruchomości.
 5. Wymagane dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy,
  2) życiorys (CV),
  3) list motywacyjny,
  4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  5) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy.
 6. Wyłoniony kandydat w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:
  1)  zaświadczenie o niekaralności,
  2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy  na wymienionym stanowisku.
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  Raków  lub  przesłać  pocztą  na  adres  Urzędu  Gminy 26-035  Raków, ul.  Ogrodowa 1 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami” w terminie do dnia 8 sierpnia 2008r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej  (www.bip.jur.pl)  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w Rakowie.
 9. Wymagane   dokumenty   aplikacyjne   tj.  list   motywacyjny,   szczegółowe  CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych zawartych w ofercie  pracy  dla  potrzeb niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o  ochronie danych  osobowych  (Dz. U z 2002r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych  ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki