Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Kierownik Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszego referenta d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 1. Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków zatrudni pracownika na stanowisko:
  - młodszego referenta d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi, wymiar etatu: cały etat, miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie.
 2. Ofertę pracy mogą złożyć osoby, które spełniają wymagania określone w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
  1) wymagania niezbędne
  a) wykształcenie średnie
  b) znajomość obsługi komputera,
  c ) znajomość przepisów:
  - ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze  zm.),
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
  - Statutu Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/19/2007 Rady Gminy w Rakowie z dnia 12 lutego 2007r.
  2) wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność pracy w zespole,
  b) odpowiedzialność,
  c) komunikatywność.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  - opracowywanie projektów i programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  - współpraca w zakresie realizacji zadań zaliczanych do sfery pożytku publicznego,
  - pobudzanie i wspieranie lokalnych inicjatyw rozwojowych,
  - prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych dla rozwoju obszarów,
  - pomoc i doradztwo przy opracowywaniu projektów i wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych,
  - upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji,
 5. Wymagane dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy,
  2) życiorys (CV),
  3) list motywacyjny,
  4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne,
  6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 6. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:
  1) zaświadczenie o niekaralności,
  2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wymienionym stanowisku.
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie pok. nr 11 lub przesłać pocztą na adres Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie 26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi” w terminie do dnia 31 grudnia 2008r. (liczy się data wpływu).
 8. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwraca się.
 9. Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
 10. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rakowie.

Agnieszka Zwierzyńska
Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki