bip baner 2017 v2

Wójt Gminy Raków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Rakowie

1. Wymagania niezbędne:
1)obywatelstwo polskie,
2)wykształcenie wyższe,
3)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4)brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)nieposzlakowana opinia,
6)znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,
7)umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX.
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,
2) znajomość przepisów ustawy o ochronie środowiska,
3) znajomość przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)gospodarka rolna i weterynaryjna,
2)gospodarka leśna i ochrona lasów,
3)łowiectwo,
4)ochrona przyrody,
5)gospodarka wodna,
6)gospodarka komunalna,
7)ochrona środowiska.
4. Wymagane dokumenty:
1)życiorys (CV),
2)list motywacyjny,
3)kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5)kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7)oświadczenia kandydata o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8)oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślnie przestępstwo skarbowe,
9)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska” do dnia 6 marca 2009 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
6. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.jur.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rakowie.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki