Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zwołuję III Sesję Rady Gminy Raków w dniu 26 czerwca 2024 r., godz. 09.00 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Raków przy ul. Ogrodowej 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z II sesji w dniu 14.05.2024 r.
4. Sprawozdanie z posiedzenia komisji Budżetu i Spraw Społeczno- Gospodarczych
5. Sprawozdanie Wójta z działań podjętych pomiędzy sesjami.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.
7. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Raków za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Raków za 2023 r.
10. Debata o raporcie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Raków
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.
 b) absolutorium dla Wójta Gminy Raków z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 c) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie za 2023 r.
 d) oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
 e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024-2038
 f) zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 g) upoważnienia do reprezentowania gminy Raków na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” i kandydowania do jego organów statutowych
 h) o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Raków
 i) przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
 j) szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 k) wyboru przedstawicieli Rady Gminy do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rakowie
 l) powołania Rady Społecznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rakowie
 m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raków na 2024 r.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ mgr inż. Paweł Pietruszka

Podstawa prawna:
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia urlopu (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.).

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki