Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójta Gminy Raków o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków w zakresie zmiany przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.1.KDD położonej w miejscowości Chańcza

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.0.741 t.j.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.0.2373 t.j.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Raków Uchwały Nr XLIII/294/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków w zakresie zmiany przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.1.KDD położonej w miejscowości Chańcza oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2022r., w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r., poz.162 z późn. zm.) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raków.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2019.0.1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE. L. 119/1 z 04.05.2016r.) informuję, że :

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raków  i są one podawane w celu złożenia wniosków do opracowywanego dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest również za pomocą poczty elektronicznej(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  • Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom (w celu realizacji pierwotnego celu).
  • Dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 283) w związku z §12 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usuwania danych.
  • Mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki