Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07. 06. 2010 r. do 06. 07. 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29. 06. 2010 r. o godz. 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Wójta Gminy Raków w formie:
  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie, 26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie, 26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2010 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Raków.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki