Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raków Uchwały Nr XLIII/243/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/149/2005 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 84, poz. 1099 z dnia 28 marca 2006 r.), zmienionego Uchwałą Nr XXX/155/2006 Rady Gminy Raków z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 84, poz. 1100 z dnia 28 marca 2006 r.), zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 423, poz. 3033 z dnia 21 września 2009 r.) wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko.

Przedmiotem zmiany nr 3 planu będą zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów odrębnych. Zakres przestrzenny zmiany planu będzie obejmował całą Gminę Raków w granicach administracyjnych.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany nr 3 planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany nr 3 planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raków.


Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Raków; ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków.
Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.


Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.

Termin składania wniosków upływa w dniu 6 marca 2012 r.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany nr 3 planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki