Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

 
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 
 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raków, mająca siedzibę w Rakowie przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków.

 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  Z administratorem – Wójtem Gminy Raków – można skontaktować się drogą elektroniczną (preferowana elektroniczna skrzynka podawcza w systemie ePUAP Urzędu Gminy Raków, poczta elektroniczna e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  W Urzędzie Gminy Raków wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

  Imię i nzwisko Inspektora: Marek Woźniak.

  Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą elektroniczną (preferowana elektroniczna skrzynka podawcza w systemie ePUAP Urzędu Gminy Raków, poczta elektroniczna e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Raków i Urzędzie Gminy Raków;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Raków i Urzędu Gminy Raków;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. ODBIORCY DANYCH
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

  g) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 9. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
  Pani/Pana dane (w tym dane osób nad którymi Pani/Pani sprawuje prawną opiekę) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych w ramach obowiązującego prawa mogą pochodzić od:
  a) uprawnionych organów, w szczególności: służb; organów administracji publicznej; sądów i prokuratury; komorników sądowych; państwowych i samorządowym jednostek organizacyjnych oraz innych uprawnionych podmiotów;
  b) Pani/Pana.

 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
  W większości spraw związanych z przetwarzaniem danych obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy zawartej pomiędzy stronami.

  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub gdy dane dotyczą osób nad którymi osoba ta sprawuje prawną opiekę podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Poniżej publikowane są klauzule informacyjne dot. poszczególnych rodzajów spraw realizowanych przez Gminę Raków oraz Urząd Gminy Raków.

Załączniki
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dot odpadów komunalnych.pdf)Klauzula informacyjna dot odpadów komunalnych.pdf
Rozmiar: 0.28 MB | Pobrano: 518 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 14:10
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych - dowody osobiste.pdf)Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych - dowody osobiste.pdf
Rozmiar: 0.22 MB | Pobrano: 533 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 14:10
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych - ewidencja ludności.pdf)Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych - ewidencja ludności.pdf
Rozmiar: 0.16 MB | Pobrano: 497 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 14:11
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych - transmisja i nagrania sesji rady gminy.pdf)Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych - transmisja i nagrania sesji rady gminy.pdf
Rozmiar: 0.23 MB | Pobrano: 518 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 14:11
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych - USC.pdf)Klauzula informacyjna dot przetwarzania danych - USC.pdf
Rozmiar: 0.22 MB | Pobrano: 517 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 14:11
Pobierz plik (klauzula_informacyjna dot azbest.pdf)klauzula_informacyjna dot azbest.pdf
Rozmiar: 0.28 MB | Pobrano: 505 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 14:11
Pobierz plik (klauzula_informacyjna dot decyzja środowiskowa.pdf)klauzula_informacyjna dot decyzja środowiskowa.pdf
Rozmiar: 0.28 MB | Pobrano: 503 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 14:11
Pobierz plik (klauzula_informacyjna dot rejestr działalnosci regulowanej.pdf)klauzula_informacyjna dot rejestr działalnosci regulowanej.pdf
Rozmiar: 0.28 MB | Pobrano: 493 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 14:11
Pobierz plik (KALUZULA_INFORMACYJNA_adres_poczty_elektronicznej_oraz_korespondencja_prowadzona_elektronicznie.pdf)KALUZULA_INFORMACYJNA_adres_poczty_elektronicznej_oraz_korespondencja_prowadzona_elektronicznie.pdf
Rozmiar: 0.26 MB | Pobrano: 299 razy | Czas załączenia: 2022-11-09 11:48
Pobierz plik (klauzula_informacyjna_CRW.pdf)klauzula_informacyjna_CRW.pdf
Rozmiar: 0.48 MB | Pobrano: 13 razy | Czas załączenia: 2024-02-21 08:14
Pobierz plik (klauzula_informacyjna____wybory_2024_dla_czlonkow_obw_komisji_wyborczych.pdf)klauzula_informacyjna____wybory_2024_dla_czlonkow_obw_komisji_wyborczych.pdf
Rozmiar: 0.43 MB | Pobrano: 7 razy | Czas załączenia: 2024-03-14 11:13

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki