bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów” – Nr sprawy: RŚR.271.2.2018.
Część I - Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych

na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi dz. nr ewid. 67 w miejscowości Papiernia” 

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi dz. nr ewid. 67 w miejscowości Papiernia na długości ok. 1,430 km z podzieleniem na dwie części tj.;
część I – od km 2+590 do km 3+397 (ok. 807 mb)
część II – od km 3+397 do km 4+020 (ok. 623 mb do końca działki)
/dwie części – dwie dokumentacje/

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami montażowymi obejmującymi montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Raków i Gminy Szydłów” w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów

Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, informuje, że w dniu 24.01.2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków na lata 2019-2020”. Numer postępowania: RUK 271.1.2019.

Gmina Raków, zgodnie z postanowieniami art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ) publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rakowie, Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sobkowie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi" realizowanego w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0043/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Osi 7 Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: Usługę rozliczania projektu partnerskiego.

sporządzony w dniu 24.01.2019 roku na realizację zadania pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków na lata 2019 - 2020”

złożonych w trybie: ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi pn; „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia”.

ofert złożonych w trybie: ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi pn; „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Klasztornej w Rakowie”.

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków na lata 2019 - 2020

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami montażowymi obejmującymi montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Raków i Gminy Szydłów” w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Klasztornej w Rakowie odcinek o długości ok. 0,466 km

w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia” w km 2+590 w ciągu drogi gminnej nr 369006 T Papiernia – Krośle

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki